Lý luận phê bình kiến trúc gắn lý thuyết với thực tiễn và giá trị bản sắc