Kiến trúc thư viện cộng đồng ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan