Chủ đầu tư đã nộp phương án phá dỡ tại công trình 8B Lê Trực