An Đông: “Ông chủ” mới đầy bí ẩn của Thuận Kiều Plaza